Ubytovací poriadok

pre ubytovanie klientov v ubytovacom zariadení Petanque,
Mlynská 949/13, 925 21 Sládkovičovo

Článok I.
Podmienky, spôsob ubytovania a ďalšie všeobecné ustanovenia

 1. Prevádzkovateľom Ubytovacieho zariadenia (ďalej UZ) je Ing.Ľubomír Franta, Devátova 921/86, 925 21 Sládkovičovo IČO: 44369468 DIČ: SK1026961408
 2. Klient je povinný pri príchode do ubytovacieho zariadenia (ďalej UZ) predložiť zástupcovi UZ doklad totožnosti. Klient obdrží kľúč od izby a ubytovací preukaz.
 3. Klient v UZ nesmie bez súhlasu prevádzkovateľa UZ premiestňovať interiérové zariadenie, robiť úpravy a akékoľvek zásahy do elektrickej alebo inej inštalácie.
 4. V UZ na izbách nie je dovolené klientom používať vlastné elektrické spotrebiče, okrem elektrických spotrebičov slúžiacich na osobnú hygienu napr. sušič vlasov, holiaci strojček etc
 5. Z bezpečnostných dôvodov nie je vhodné deti do 10 rokov ponechať bez dozoru dospelých na izbách a ani v ostatných spoločenských priestoroch UZ.
 6. Klientom nie je dovolené brať do izieb športové náradia pre ktoré je vyhradené iné miesto.
 7. Psy a iné zvieratá môžu byť v UZ ubytované len po výslovnom súhlase prevádzkovateľa UZ. Nie je povolené, aby zvieratá boli bez dozoru majiteľa. 
 8. Na izbách i spoločných priestoroch je zakázané fajčiť. Porušenie tohto zákazu je dôvodom na okamžité zrušenie ubytovania a peňažnú pokutu 100€.
 9. Pri vyzvaní prevádzkovateľa UZ sa musí klient preukázať ubytovacím preukazom.
 10. Klient používa izbu v čase, ktorý bol dohodnutý s UZ. V deň príchodu je klient oprávnený používať ubytovanie od 14,00 a v deň odchodu do 12,00 hod. V čase od 22,00 hod. do 06,00 hod. je nočný kľud.
 11. Pri ochorení alebo zranení klienta zabezpečí UZ poskytnutie lekárskej prvej pomoci, prípadne odvoz do nemocnice.
 12. Pred odchodom je klient povinný skontrolovať izbu a zanechať ju v stave v akom ju prevzal.
 13. Klient má k dispozícii knihu prianí a sťažností u prevádzkovateľa UZ.
 14. Ak klient opúšťa UZ ako posledný, je povinný zakódovať zabezpečovacie zariadenie UZ.

Článok II.
Zodpovednosť UZ a klienta

 1. Za cennosti zodpovedá UZ iba v tom prípade, ak boli predmety na úschovu prevzaté do úschovy na základe potvrdenia.
 2. Za škody spôsobené na majetku UZ zodpovedá klient podľa platných predpisov. V prípade straty kľúča je klient povinný uhradiť škodu 150€. Zodpovedný zástupca taktiež zodpovedá aj za škody spôsobené neplnoletými osobami, za ktoré je zodpovedný.

Článok III.
Záverečné ustanovenia

 1. Klient a UZ sú povinní dodržiavať ustanovenia tohto ubytovacieho poriadku.
 2. V prípade, že klient poruší ustanovenia ubytovacieho poriadku, má prevádzkovateľ UZ právo odstúpiť od zmluvy o poskytnutí ubytovacích služieb pred uplynutím dohodnutého času.

V Sládkovičove 1.2.2013

Prevádzkovateľ UZ Petanque