Reklamačný poriadok

Ubytovacie zariadenie Petanque,
Mlynská 949/13, 925 21 Sládkovičovo

Článok I.
Úvod

Na zabezpečenie správneho postupu pri uplatňovaní reklamácie nedostatkov na službách poskytovaných v UZ Petanque vydávame tento reklamačný poriadok na základe Zákona č. 250/2007 Zb. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov a Zákona č. 40/1964 Zb. Občianského zákonníka v znení neskorších predpisov.

Článok II.
Právo a miesto uplatnenia reklamácie

  1. Ak klient zistí, že poskytnuté služby vykazujú nedostatky v kvalite či rozsahu poskytnutých služieb, má právo tieto nedostatky reklamovať.
  2. Reklamácie treba riešiť bez zbytočného odkladu po zistení nedostatku.
  3. Klient uplatňuje reklamáciu v prevádzke UZ Petanque.
  4. Klient pri uplatňovaní reklamácie predloží doklad o zakúpení služby a taktiež kópiu faktúry (prípadne zmluvy) o obstaraní služby, prípadne iný doklad.

Článok III.
Postup a vybavovanie reklamácie

  1. Ak nie je možné reklamáciu vybaviť ihneď, je povinný zástupca UZ Petanque spísať s klientom reklamačný zápis, ktorý musí byť podpísaný klientom a zástupcom UZ.
  2. Klient je povinný podať pravdivé informácie týkajúce sa reklamácie na nedostatky poskytnutej služby a taktiež súčinnosť potrebnú pri vybavovaní reklamácie.
  3. O opodstatnenosti reklamácie nedostatkov rozhodne poverený zamestnanec alebo iná povinná osoba určená vybaviť reklamáciu ihneď, v zložitých prípadoch do troch pracovných dní.
  4. UZ Petanque je povinné písomne informovať klienta o stave vybavenia reklamácie najneskôr do 30 dní od jej uplatnenia, t.j. od obdržania podkladov zo strany klienta. Jedná sa hlavne o nedostatky, ktoré sa týkajú odborného posúdenia reklamácie.
  5. Reklamačný zápis slúži ako podklad na prešetrenie reklamácie. Musí sa vystaviť v dvoch vyhotoveniach, jeden obdrží klient a druhý zástupca UZ Petanque. tento doklad slúži ako potvrdenie o uplatnení reklamácie.
  6. V prípade, že nebol spísaný reklamačný zápis, nie je možné prešetriť ani dodatočne reklamáciu.

Článok IV.
Záverečné ustanovenia

Tento reklamačný poriadok nadobúda účinnosť dňom 1.2.2013.

Prevádzkovateľ ubytovacieho zariadenia Petanque.